نمونه کارها

در قسمت پایین می‌توانید چند نمونه از نسخه‌های نهایی کارهایی را که توسط گروه ویراستاری ما ویرایش و در معتبرترین ژورنال‌ها در زمینه‌های علمی گوناگون منتشر شده‌اند، مشاهده کنید. اطلاعات کامل مربوط به مقاله‌ی هر فایل، ارائه شده است. در هنگام بررسی نمونه‌های ویرایش شده، لطفا به دو نکته زیر دقت کنید: از آن‌جا که این مقالات پس از ویرایش و ارائه به ژورنال مقصد، دست‌خوش تغییراتی با نظر داوران علمی یا ویراستاران شده‌اند، ممکن است تغییرات اندکی را در مقایسه‌ی بین متن چاپ شده و متن ویرایش شده مشاهده بفرمایید. این تغییرات، فارغ از تاثیرشان بر کیفیت علمی مقالات، می‌توانند در مواردی منجر به افزایش یا کاهش کیفیت نوشتار آن‌ها شوند. ممکن است در مواردی یک ساختار مطلوب نوشتاری به ساختار دیگری تبدیل شده باشد. این تغییرات به منظور کاهش درصد مشابهت مقالات (plagiarism) اِعمال شده‌اند و گروه ویراستاری هردات همواره در عین تلاش برای حصول حداکثری صحت و شفافیت متن، حفظ سبک و سیاق نویسنده را یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های خود می‌داند. طبیعتا در مواردی که نیازی به رفع مشابهت متن نباشد، میزان تغییرات در متن به مراتب کم‌تر خواهد شد.

Landslide Susceptibility Mapping Using Different GIS-Based Bivariate Models


نام نویسنده :

Nohani, E. et al.

سال نشر: 2019

ژورنال:

MDPI Water Journal

لینک مقاله: مشاهده

نمونه ویرایش شده : مشاهده

نمونه نهایی : مشاهده

نمونه چاپ شده : مشاهده

An Approach to Optimizing the Water Resources Management Problem in a Fuzzy Environment


نام نویسنده :

Ammar, E.E. & Khalifa, H. A.

سال نشر: 2019

ژورنال:

International Journal of Industrial Engineering & Production Research

لینک مقاله: مشاهده

نمونه ویرایش شده : مشاهده

نمونه نهایی : مشاهده

نمونه چاپ شده : مشاهده

هدف و افتخار گروه ویراستاری هردات، ارائه‌ی مقالاتی است که همواره واکنش مثبت ژورنال مقصد را در پی دارند و هیچ‌گاه به دلیل ضعف در نوشتار خود مردود نمی‌شوند.