تعامل

در فرآیند ویرایش متن، ویراستار ما با شما در تماس خواهد بود تا در صورت وجود ابهام و نارسایی در متن، از حفظ و اجرای نیت و مقصود شما اطمینان کامل حاصل شود.