ضمانت بی قید و شرط

با ارائه مدرک مستند از نهاد مرجع مبنی بر عدم پذیرش متن شما، در صورتی که علت این عدم پذیرش به هر نحوی مرتبط با خدمات ارائه شده توسط هردات باشد، می‌توانید متن خود را به ویرایش مجدد و کامل هردات بسپرید یا هزینه پرداختی را تمام و کمال دریافت کنید.